طراحی,اجرا و نگهداری فضای سبز

گروه طراحی فضای سبز  آیسان خلیلی آذر که در زمینه خدمات طراحی ، مشاوره ، اجرا و نگهداری فضای سبز و خدمات کشاورزی فعالیت میکند جهت ارتقای سطح خدمات، تعهدات و فعالیت ها از جمله بهبود عملکرد زیست محیطی خود را متعهد و ملزم به اجرای اصولی کرده که منجربه توسعه فرهنگ  زیست محیطی و بسط ارزشهای سازمانی این گروه میشود.

این گروه با بهره گیری از سیستم مدیریت محیط زیستی بر مبنای استاندارد ISO14001:2015 را مد نظر قرار داده و در همین راستا خود را متعهد به برآورده نمودن تعهدات سیستمی از جمله رعایت قوانین محیط زیستی و نیز راهکارها و تعهدات پیشگیرانه محیط زیستی و استفاده از محصولات دوستدار محیط زیست مینماید. از جمله پیشگیری از مصرف بی رویه سموم کشاورزی ، پیشگیری از تولیید ضایعات و پسماند های کشاورزی، پیشگیری از مصرف بی رویه آب

آیکون تصویر
دانلود فایل طراحی
آیکون تصویر
مشاوره انتخاب گیاه
آیکون تصویر
طراحی با مختصات دقیق
آیکون تصویر
طراحی رایگان
آیکون تصویر
مشاوره فضا سازی
آیکون تصویر
طراحی کاملا سه بعدی